Преостало време предаје за наредно издање
д
ч
мин
сек

Пријем помена и читуља преко интернета

Сагласност Избор формата Унос података Подаци о пошиљаоцу Преглед и потврда
Ово је званични сајт листа Зрењанин преко кога можете предати електронским путем читуљу или помен за објаву у штампаном издању.
ОПШТИ УСЛОВИ И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА www.pomeni.listzrenjanin.rs
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Општим условима регулишу се међусобна права и обавезе ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ (НИП „Зрењанин” А.Д. Зрењанин, Краља Петра првог бр. 2) и КОРИСНИКА УСЛУГЕ поводом објаве читуља, помена и изјава захвалности у штампаном издању недељног листа „Зрењанин“.

Интернет портал www.pomeni.listzrenjanin.rs омогућава корисницима предају читуља помена и изјава захвалности, у циљу информисања јавности путем штампаног издања недељног листа „Зрењанин”.

Свако коришћење ове странице на којој су садржани општи услови истовремено значи прихватање услова у погледу међусобних права и обавеза поводом наручивања услуга у складу са општим условима. У погледу садржаја портала www.pomeni.listzrenjanin.rs исти представља творевину аутора подложну заштити ауторских и сродних права у складу са позитивним прописима. Свако неовлашћено коришћење целине или дела портала www.pomeni.listzrenjanin.rs супротно овим општим условима и позитивним прописима забрањено је, посебно: неовлашћено умножавање, копирање, прерада или дистрибуција, у којим случајевима је подложно судској заштити. Писмо које се користи у читуљама, поменима и изјавама захвалности је искључиво ћирилица, изузев у случају када је неопходно имена, презимена и појмове објавити латиницом, односно на језику националних мањина.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА И КОРИСНИКА УСЛУГА

Прихватањем ових општих услова КОРИСНИК УСЛУГА:

– потврђује да садржај који доставља Пружаоцу услуга ради објављиве није супротан Уставу, Закону о оглашавању, Закону о заштити података о личности, или другим односним позитивним прописима Републике Србије, односно да исти није штетне или претеће природе, да у целости или у делу није узнемиравајући, увредљив или клеветнички, да нема сврху вређања или омаловажавања трећих лица, да се истим не крше ауторска или сродна права трећих лица територијално неограничено. У супротном, Пружалац услуга задржава право на судску заштиту и пуну накнаду штете од Корисника услуга;

– потврђује да је садржај који доставља Пружаоцу услуга у свему тачан, потпун и поуздан;

– се обавезује да приликом уговарања услуге коришћења објаве читуља, изврши уредну регистацију и тачно, потпуно и поуздано унесе тражене податке у предвиђеном електронском обрасцу за регистрацију;

– сноси пуну одговорност у случају објаве неистинитих огласа у вези оглашавања смрти особе која није преминула, а сви евентуални спорови који настану из односа Корисника услуга и трећег лица на које се објављени садржај односи решавају се између ових особа.

– даје свој пристанак да Пружалац услуга може администрирати и чувати податке добијене од стране Корисника услуга, укључујући е-маил адресу и податке о приступу и коришћењу wеб странице www.pomeni.listzrenjanin.rs. Прихватањем ових општих услова, Корисник услуга се обавезује и потврђује Изјаву, да испуњен образац сагласности (Декларацију) у погледу објаве, обраде, чувања и администрирања података који подлежу регулативи Закона о заштити података о личности, достави препорученом поштом Пружаоцу услуга, на следећу адресу: НИП „Зрењанин” А.Д. Зрењанин, Краља Петра првог бр. 2 – за Маркетинг.

– да изврши плаћање поруџбине за објаву, при чему ће објава бити објављена у штампаном издању листа „Зрењанин“.

Прихватањем ових општих услова ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

– се обавезује да изврши објаву садржаја достављеног од стране Корисника услуга;

– се обавезује да савесно управља подацима које добије од Корисника услуга, а који подаци се односе на преминуло лице и на Корисника услуга, и исте ће чувати на посебно евиденционом листу у складу са Законом о заштити података о личности;

– се обавезује да приватност Корисника услуга у складу са позитивним прописима чува у тајности. Пружалац услуга се обавезује, да податке које добије од Корисника услуга одговарајуће заштити од неовлашћеног приступа, злоупотреба, промена, као и да добијене податке неће ни на који начин учинити доступним било ком трећем лицу, изузев уколико је то неопходно услед одлуке суда или обавезујућег акта судског или другог надлежног државног органа, уз посебну писмену сагласност Корисника услуга на кога се односе подаци у складу са Законом о заштити података о личности, када је то неопходно ради заштите права, имовине или безбедности грађана;

– се овлашћује да изврши само оне измене које се односе на очигледне грешке у писању или правопису, али задржава право да ускрати објаву садржаја достављеног од стране Корисника услуга, уколико исти није тачан, потпун и поуздан, уколико је супротан Уставу, Закону о оглашавању, Закону о заштити података о личности, или другим позитивним прописима Републике Србије, односно уколико је штетан, претећи, садржи узнемиравајуће, увредљиве или клеветничке поруке, уколико је његова сврха вређање или омаловажавање трећих лица, или уколико се њиме крше ауторска или сродна права трећих лица, односно уколико постоји сумња у кршење ових права, као и да такав садржај уклони;

– се овлашћује да у случају сумње у тачност, потпуност или поузданост достављеног садржаја, исти може проверити путем јавног предузећа за погребне услуге, без откривања других података у складу са Законом о заштити података о личности;

– се обавезује да пружи помоћ Кориснику услуга уколико је неопходна помоћ у вези попуњавања образаца и поља на порталу www.pomeni.listzrenjanin.rs;

– да по захтеву Корисника услуга омогући брисање садржаја који је претходно објављен на основу уредног захтева Корисника услуга уколико је такав захтев достављен пре истека рока за предају садржаја;

– да изврши објаву у свему према садржини коју је непосредно добио од Корисника услуга. Све објаве послате до среде у 12 часова, уколико су у потпуности саобразне овим условима и позитивним прописима Републике Србије, биће објављене у издању листа „Зрењанин“ који излази петком у тој недељи. Објаве послате у среду након 12 часова, најраније могу бити објављене у издању листа „Зрењанин“ за следећу недељу;

– трансфер података путем интернета, информатичка инфраструктура и опрема Корисника услуга, није под утицајем Пружаоца услуга, који не сноси одговорност за немогућност приступа интернет мрежи од стране Корисника услуга, прекид интернет конекције, или потребну брзину преноса података путем интернет мреже;

– задржава право измене општих услова садржаним на порталу www.pomeni.listzrenjanin.rs; у ком случају ће исти бити јасно назначене на самом порталу без претходне сагласности или одобрења Корисника услуга односно трећих лица који ће о тим изменама бити јасно информисани;

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ КОРИСНИКА

У име НИП „ЗРЕЊАНИН” А.Д. ЗРЕЊАНИН, Краља Петра првог бр. 2, обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени НИП „ЗРЕЊАНИН” А.Д. Зрењанин, (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Пружалац услуга и CHIP CARD A.D. Београд су заједнички руковаоци података о личности који се односе на Корисника услуга. Прихватањем Општих услова и услова коришћења интернет портала, Корисник услуга даје пристанак на обраду његових/њених података о личности. Корисник услуга се о својим правима у вези са обрадом података о личности може информисати на интернет страници CHIP CARD-а: www.e-services.rs.

ЦЕНА

Цена и начин плаћања одређени су ценовником Пружаоца услуга важећем на дан уплате.

Цене су исказане у динарима (РСД), а ПДВ је укључен у цену.

Уплаћену и активирану објаву, Корисник услуге не може опозвати.

Пружалац услуге је овлашћен да мења ценовник услуге коришћења без претходне најаве, и обавезан је да га објави он-лине и учини доступним на уобичајен начин. Измене ценовника, промене пакета или акциони попусти не примењују се на већ плаћене објаве.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање објаве помена у штампаном издању недељног листа „Зрењанин“, путем интернет портала www.pomeni.listzrenjanin.rs могуће је извршити путем ПЛАТНИХ КАРТИЦА, као и УПЛАТОМ НА ТЕКУЋИ РАЧУН листа „Зрењанин” или е-банкингом или директним одласком на шалтер банке/поште.

ИЗЈАВА О КОНВЕРЗИЈИ

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се курс (можете ставити нпр. средњи курс Народне Банке Србије). Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту. Хвала Вам на разумевању.”

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА О ТРАНСАКЦИЈИ

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података приликом куповине гарантује процесор платних картица ChipCard а.д Београд, па се тако комплетан процес наплате обавља на страницама ChipCard-a. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА

У случају неопходности повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, НИП „ЗРЕЊАНИН” А.Д. Зрењанин је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, ЕC/МC и Маестро метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице

СПОРОВИ И ПРАВО ПРИМЕНЕ

Сваки евентуални спор или неспоразум ће бити предмет настојања решавања мирним путем. У случају немогућности да буде решен мирним путем, предвиђена је надлежност суда у Зрењанину, Република Србија.

НИП „ЗРЕЊАНИН” А.Д.
Зрењанин, Краља Петра првог бр. 2


ПРИКАЗ ФОРМАТА ЧИТУЉА И ПОМЕНА
 • Формат 1x1 - 1 фото
 • Формат 1x2 - 1 фото
 • Формат 2x1 - 1 фото
 • Формат 2x1 - 2 фото
 • Формат 2x2 - 1 фото
 • Формат 2x2 - 2 фото
 • Формат 3x1 - 1 фото
 • Формат 3x1 - 2 фото
 • Формат 3x1 - 3 фото
 • Формат 3x2 - 1 фото
 • Формат 3x2 - 2 фото
 • Формат 3x3 - 1 фото
 • Формат 3x3 - 2 фото
 • Формат 8x3 - 1 фото
 • Формат 8x3 - 2 фото
 • Формат 8x3 - 3 фото
 • Формат 8x7 - 1 фото
 • Формат 8x7 - 2 фото

Илустрација представља пропорционалну величину простора а не позицију на страни новина.

Формат:
1x1


Фотографија:
Једна


Димензије:
34 x 56 mm


Цена:
750,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 44;
Име и презиме: 22;
Датум (рођења - смрти): 22;
Титула, занимање, место: 0;
Текст читуље/помена: 44;
Ожалошћени: 44;


Формат:
1x2


Фотографија:
Једна


Димензије:
34 x 114 mm


Цена:
1.500,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 66;
Име и презиме: 22;
Датум (рођења - смрти): 22;
Титула, занимање, место: 22;
Текст читуље/помена: 154;
Ожалошћени: 88;


Формат:
2x1


Фотографија:
Једна


Димензије:
70 x 56 mm


Цена:
1.500,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 84;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 22;
Титула, занимање, место: 0;
Текст читуље/помена: 126;
Ожалошћени: 84;


Формат:
2x1


Фотографије:
Две


Димензије:
70 x 56 mm


Цена:
1.500,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 84;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 22;
Титула, занимање, место: 0;
Текст читуље/помена: 84;
Ожалошћени: 84;


Формат:
2x2


Фотографија:
Једна


Димензије:
70 x 114 mm


Цена:
3.000,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 126;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 44;
Титула, занимање, место: 44;
Текст читуље/помена: 294;
Ожалошћени: 126;


Формат:
2x2


Фотографије:
Две


Димензије:
70 x 114 mm


Цена:
3.000,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 126;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 22;
Титула, занимање, место: 22;
Текст читуље/помена: 252;
Ожалошћени: 126;


Формат:
3x1


Фотографија:
Једна


Димензије:
106 x 56 mm


Цена:
2.220,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 126;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 44;
Титула, занимање, место: 44;
Текст читуље/помена: 168;
Ожалошћени: 84;


Формат:
3x1


Фотографије:
Две


Димензије:
106 x 56 mm


Цена:
2.220,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 130;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 22;
Титула, занимање, место: 0;
Текст читуље/помена: 195;
Ожалошћени: 130;


Формат:
3x1


Фотографије:
Три


Димензије:
106 x 56 mm


Цена:
2.220,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 130;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 22;
Титула, занимање, место: 0;
Текст читуље/помена: 130;
Ожалошћени: 130;


Формат:
3x2


Фотографија:
Једна


Димензије:
106 x 114 mm


Цена:
4.500,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 110;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 44;
Титула, занимање, место: 44;
Текст читуље/помена: 275;
Ожалошћени: 165;


Формат:
3x2


Фотографије:
Две


Димензије:
106 x 114 mm


Цена:
4.500,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 110;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 22;
Титула, занимање, место: 22;
Текст читуље/помена: 220;
Ожалошћени: 110;


Формат:
3x3


Фотографија:
Једна


Димензије:
106 x 172 mm


Цена:
7.500,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 126;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 44;
Титула, занимање, место: 44;
Текст читуље/помена: 336;
Ожалошћени: 126;


Формат:
3x3


Фотографије:
Две


Димензије:
106 x 172 mm


Цена:
7.500,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 126;
Име и презиме: 25;
Датум (рођења - смрти): 25;
Титула, занимање, место: 25;
Текст читуље/помена: 294;
Ожалошћени: 126;


Формат:
8x3


Фотографија:
Једна


Димензије:
286 x 172 mm


Цена:
18.000,00 динара


Цена у боји:
30.000,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 140;
Име и презиме: 24;
Датум (рођења - смрти): 40;
Титула, занимање, место: 40;
Текст читуље/помена: 320;
Ожалошћени: 130;


Формат:
8x3


Фотографије:
Две


Димензије:
286 x 172 mm


Цена:
18.000,00 динара


Цена у боји:
30.000,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 140;
Име и презиме: 24;
Датум (рођења - смрти): 20;
Титула, занимање, место: 20;
Текст читуље/помена: 300;
Ожалошћени: 120;


Формат:
8x3


Фотографије:
Три


Димензије:
286 x 172 mm


Цена:
18.000,00 динара


Цена у боји:
30.000,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 140;
Име и презиме: 24;
Датум (рођења - смрти): 20;
Титула, занимање, место: 20;
Текст читуље/помена: 300;
Ожалошћени: 120;


Формат:
8x7


Фотографија:
Једна


Димензије:
286 x 404 mm


Цена:
35.400,00 динара


Цена у боји:
50.000,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 170;
Име и презиме: 26;
Датум (рођења - смрти): 50;
Титула, занимање, место: 50;
Текст читуље/помена: 350;
Ожалошћени: 170;


Формат:
8x7


Фотографије:
Две


Димензије:
286 x 404 mm


Цена:
35.400,00 динара


Цена у боји:
50.000,00 динара


Омогућени
број караткера:

Уводни текст: 170;
Име и презиме: 26;
Датум (рођења - смрти): 25;
Титула, занимање, место: 25;
Текст читуље/помена: 300;
Ожалошћени: 170;


УНОС ПОДАТАКА

Писмо које се користи у поменима је искључиво ћирилица, изузев у случају када је неопходно имена, презимена и појмове објавити латиницом, односно на језику националних мањина.


Избор писма за текст помена:


0

Изаберите фотографију Подржани формати: (jpg, png)

Your browser does not support the HTML5 canvas element.


0

0

0

Изаберите фотографију Подржани формати: (jpg, png)

Your browser does not support the HTML5 canvas element.


0

0

0

Изаберите фотографију Подржани формати: (jpg, png)

Your browser does not support the HTML5 canvas element.


0

0

0

0

0


ПРОВЕРА УНЕТИХ ПОДАТАКА И ПОДАЦИ О ПОШИЉАОЦУ

Проверите текст који сте унели и фотографију коју сте поставили. Ако желите нешто да промените можете се вратити и изменити. Приказ је визуелни, не одговара формату који сте одабрали. Текст подлеже лектури и коректури, а фотографије графичкој припреми за штампу.


Начин плаћања:


Подаци о трговцу:

Назив: НИП „Зрењанин” А.Д. Зрењанин
Адреса: Краља Петра првог бр. 2
Делатност и шифра делатности: 5813 – Издавање новина
Матични број: 20054069
ПИБ: 103926464
Веб-сајт: www.listzrenjanin.rs

Подаци о кориснику:

Име и презиме:
Телефон:
Адреса:
Мејл:
Број личне карте или пасоша:

Подаци о наруџбини:

Артикал:
Количина: 1
Цена: .00 динара

* ПДВ је укључен у цену

Укупна цена: .00 динара